جراحی ترمیمی

چسبندگی انگشت

سینداکتیلی (چسبندگی انگشتان ) چسبیده بودن انگشتان یکی از شایعترین ناهنجاریهای مادرزادی دست می باشد، شیوع آن یک از 2000 تولد زنده میباشد. نوع فامیلیال آن 15-40 درصد از سینداکتیلی ها میباشد. در سفید پوستان شایعتر است. حدود 50درصد موارد درگیری دوطرفه است؛ افراد مذکر بیش از افراد مونث مبتلا هستند. ترتیب درگیری در انگشت […]